od projektu do druku

Oferta

7colors Tomasz Gąska prowadzi usługi dla wydawnictw, przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych. Na wszystkie usługi wystawiamy fakturę VAT.

Wszystkie usługi, w tym przyjmowanie zleceń i dostarczanie gotowych produktów prowadzimy zdalnie – on-line lub metodami wysyłkowymi. Nie prowadzimy usług stacjonarnych, ale dopuszczamy możliwość pracy z klientem w siedzibie zleceniodawcy.

Pracujemy przede wszystkim dla Klienta – o interesy zleceniodawcy dbamy z równym zaangażowaniem, jak o swoje własne ;-).

Naszą misją jest przede wszystkim techniczne wsparcie procesu wydawniczego i druku wydawnictw na wszystkich obszarach działalności wydawniczej.

Proponujemy stałą współpracę przy składzie książek, gazet i czasopism. Pracujemy na podstawie uzgodnionego wcześniej harmonogramu wydawniczego i zakresu prac.

Jeśli umowa z wydawcą nie stanowi inaczej, to wszystkie materiały, których używamy do składu publikacji są materiałami dostarczonymi przez zleceniodawcę. Na życzenie zleceniodawcy możemy wykorzystać także nieodpłatnie materiały własne 7colors.pl. Jeśli publikacja wymaga wykorzystania materiałów ze źródeł zewnętrznych, to jest to możliwe jedynie po zakupieniu przez zleceniodawcę praw autorskich do wykorzystanych materiałów.

Jednocześnie, wszystkie materiały, które powstały w trakcie przygotowywania publikacji, stają się współwłasnością zleceniodawcy i może on wykorzystywać je bez ograniczeń na wszystkich obszarach eksploatacji.

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, 7colors.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania projektów powstałych podczas przygotowywania publikacji oraz ich elementów w innych projektach przygotowywanych przez 7colors.pl Tomasz Gąska.

Gotowy skład publikacji w formie gotowej do druku po opłaceniu faktury VAT staje się współwłasnością zleceniodawcy i może on w przyszłości wykorzystywać go i modyfikować bez ograniczeń na wszystkich obszarach eksploatacji. 7colors Tomasz Gąska nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku modyfikacji i obróbki dostarczonych materiałów przez zleceniodawcę lub osoby trzecie, którym ww. materiały zostaną udostępnione.

Końcowe pliki źródłowe przygotowywanych publikacji mogą zostać udostępnione do wykorzystania zleceniodawcy za dodatkową opłatą, pokrywającą koszty przygotowania materiałów do wykorzystania przez osoby postronne (przygotowanie plików do edycji niezależnie od środowiska pracy, oddzielenie materiałów, które nie mogą zostać udostępnione ze względów prawnych itp.)

Co do zasady, zawsze pracujemy nad publikacją do momentu uzyskania pełnej akceptacji przez zleceniodawcę przygotowanych materiałów. Korekty i poprawki wykonujemy do momentu uzyskania „akceptacji bez zastrzeżeń”.

Pracujemy ze zleceniodawcą i wszystkie poprawki wykonujemy na plikach pdf. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest także praca ma materiałach wydrukowanych (analogowo ;-), przy użyciu narzędzi do komunikacji zdalnej (Zoom, Microsoft Teems itp.), a także innymi metodami uzgodnionymi ze zleceniodawcą.

Skład drobnych form graficznych wykonujemy z materiałów graficznych (zdjęć, rysunków, ilustracji itp. oraz treści (tekstów) powierzonych przez zleceniodawcę.

Jeśli istnieje potrzeba zakupienia dodatkowych materiałów graficznych ze źródeł zewnętrznych, robimy to na życzenie zleceniodawcy wraz z przekazaniem wszelkich nabytych praw na rzecz zleceniodawcy.

Kompozycja powstała w wyniku współpracy przy projekcie/zleceniu, po opłaceniu końcowej faktury VAT, staje się współwłasnością zleceniodawcy, tzn. że może on je dowolnie wykorzystywać i modyfikować, osobiście lub poprzez inne osoby, którym materiały zostaną przez niego udostępnione.

Końcowe pliki źródłowe przygotowywanych prac będą udostępniane zleceniodawcy na żądanie. 7colors Tomasz Gąska nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje i efekty obróbki tych plików przez zleceniodawcę lub inne osoby, którym materiały te zostaną udostępnione.

Nad przygotowywanym materiałem pracujemy w ramach zlecenia do momentu uzyskania pełnej akceptacji zleceniodawcy dla przygotowywanego materiału. Materiały przygotowujemy i korekty wykonujemy na podstawie plików pdf lub, na życzenie, w innej formie uzgodnionej ze zleceniodawcą.

Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji dla przygotowywanych materiałów i przekazaniu ich do druku, wszelkie poprawki i modyfikacje, takiej jak wymiana grafik, wymiana treści, modyfikacje formatu itp. będą wykonywane za opłatą przewidzianą w cenniku.

Pracujemy w oparciu o ponaddwudziestoletnie doświadczenie w pracy dla wydawnictw i drukarni oraz w wydawnictwach i drukarniach. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem produkcyjne oraz doświadczeniem w wyszukiwaniu optymalnych rozwiązań druku i oprawy publikacji możemy podzielić się z Tobą w ramach usługi doradztwa i konsultacji wydawniczych.

W ramach konsultacji przygotujemy szczegółowy raport z opisem różnych, alternatywnych form publikacji (format, papier, oprawa, technika druku itp.). Dobierzemy technikę wydania i druku do potrzeb odbiorcy, przesłania, treści oraz dostępnych materiałów źródłowych; z uwzględnieniem budżetu wydawnictwa oraz oczekiwań (profilu) Wydawcy.

Wycenimy koszt składu i korekty. Przygotujemy zapytania ofertowe do drukarni oraz porównanie różnych opcji projektowanego wydawnictwa.

Na koniec przygotujemy szczegółowy plan pracy i jego kosztorys.

Na wszystkie prace wystawiamy fakturę VAT z 7-dniowym terminem płatności.

Przy pierwszych zleceniach pobieramy zaliczkę w wysokości 50% kwoty zamówienia na podstawie faktury proforma.

W przypadku zleceń obejmujących druk publikacji, przed oddaniem publikacji do druku pobieramy zaliczkę w wysokości 80% kosztów druku.

Fakturę końcową wystawiamy po uzyskaniu pełnej akceptacji zleceniodawcy dla przygotowanego projektu i przekazaniu materiałów do druku zleceniodawcy lub wskazanej przez niego drukarni.

7colors Tomasz Gąska nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarni, jeśli praca wykonywana jest w drukarni wskazanej przez zleceniodawcę. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby materiały zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją techniczną i profilami kolorystycznymi drukarni, w której wykonywana będzie praca, a także nieodpłatnie wykonujemy modyfikacje plików drukarskich zgodnie z wymaganiami drukarni.

Produktem końcowym zlecenia jest plik pdf przekazany do druku. W przypadku zauważenia przez zleceniodawcę błędów, także po zakończeniu i opłaceniu zlecenia, plik ten będzie przez wykonawcę korygowany nieodpłatnie. Jednocześnie, wykonawca w żadnym wypadku nie pokrywa kosztów ewentualnego ponownego druku takich materiałów, jeżeli druk jest zgodny z plikiem pdf zaakceptowanym przez zleceniodawcę, bez względu na to, na jakim etapie przygotowania błędy te powstały.

Zapraszamy do współpracy